bip.gov.pl
A A A K
BIP - PINB w Busku-Zdroju

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

  • służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,
  • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Dokumenty PDF można otwierać w programie Adobe Acrobat
Program do pobrania dla [ MS Windows 2000/XP/Vista/7/8 ]
Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne na stronie producenta.

Dokumenty ODF (OpenDocument ) można otwierać i edytować w dostępnym bezpłatnie programie OpenOffice.org
Program do pobrania dla [ MS Windows 2000/XP/Vista/7/8 ]
Wersje dla innych systemów operacyjnych są dostępne na stronie producenta.

Aktualności

KOMUNIKAT Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju

11.05.2020

do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo – rekreacyjnej

W związku z nadchodzącym sezonem letnim, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku – Zdroju przypomina o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów małej architektury sportowo – rekreacyjnej służącym dzieciom i młodzieży, ciążącym na właścicielach i zarządcach przedmiotowych obiektów.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju

08.04.2020

Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 w okresie, o którym mowa w § 1 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2- „koronawirusa” aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, podjęłam decyzję o zmianach w sposobie przyjęć klientów Urzędu.

Informuję:

  • wyłączamy bezpośrednią obsługę klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju,
  • zostały wstrzymane wszystkie wyjazdy kontrolne w teren,
  • w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej).

Procedury będą obowiązywały do odwołania, o czym będą Państwo informowani na bieżąco.

Bardzo proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla tak przyjętego przez Nas sposobu postępowania w tym okresie.
Jednocześnie informuję, że zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia będą wykonywane.

Zgodnie z treścią art. 15zzr pkt. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku poz. 568 ) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Zgodnie z treścią art. 15zzs ust. 1 pkt. 2, 6 oraz 10 w/w ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w okresie, o którym mowa w ust. 1 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach administracyjnych oraz innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Natomiast zgodnie z treścią art. 15zzs pkt. 10 pkt. 1 w/w ustawy z dnia 31 marca 2020 roku w okresie, o którym mowa w ust. 1 przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje się.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju

18.03.2020

Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 w okresie, o którym mowa w § 1 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2- „koronawirusa” aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, podjąłem decyzję o zmianach w sposobie przyjęć klientów Urzędu.

Informuję, że z dniem dzisiejszym tj. 16.03.2020r.

  • wyłączamy bezpośrednią obsługę klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Busku- Zdroju,
  •  w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Zostają zawieszone wyjazdy terenowe w sprawach kontroli i oględzin.

Procedury będą obowiązywały do odwołania, o czym będą Państwo informowani na bieżąco.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

13.03.2020

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie funkcjonowania Urzędu w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się „koronawirusa".

Szanowni Państwo,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i zrozumienie dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie.
Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć klientów Urzędu tzn.:

  • ograniczamy możliwość umawiania się w siedzibie Urzędu,
  • wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym, w przypadkach niecierpiących zwłoki,
  • w sytuacjach, w których nie jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.Opublikował: Mariusz Walęzak
Publikacja dnia: 21.04.2013
Podpisał: Mariusz Walęzak
Dokument z dnia: 21.04.2013
Dokument oglądany razy: 51 267